A Belső Adatvédelmi Szabályzat III. sz. melléklete:

Az  Óbudai Autójavító Kft.

külső adatvédelmi tájékoztatója

(a www.seatshop.hu weboldalon olvasható tájékoztató)

 

Az Óbudai Autójavító Kft. (székhely: 1033 Budapest, Mozaik u. 1-3.,  cégjegyzékszám: 01-09-070473, adószám: 10428940-2-41, telefonszám: 061/250-0222, e-mail: titkarsag@obudai-autojavito.hu, webshop@obudai-autojavito.hu, önállóan képviseli: Krénusz Ferenc ügyvezető igazgató, adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztián, info@adatvedelmiauditor.hu), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 

  • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog) a titkarsag@obudai-autojavito.hu, webshop@obudai-autojavito.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak panasszal a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu) vagy a lakóhely szerint illetékes bírósághoz és sérelemdíjat követelhetnek. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet.

 

  • az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat I. sz. mellékletében találhatók.

 

  • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 

  • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet. Gépjármű vásárlása, szervizelése, mobilitásgarancia, vagy jótállás, továbbá hibás teljesítés estén az érintettet megillető jogok aktiválása, érvényesítése miatt az érintett adatait az Adatkezelő átadja a közös adatkezelésben részt vevő Porsche Hungária Kft., valamint a gépjármű gyártója felé. Adatok átadása történhet például adatfeldolgozó számára, vagy bank, biztosító számára is. Az adatközlés címzettje (adatkezelő vagy adatfeldolgozó) a II. sz. mellékletben került megnevezésre.

 

  • az alábbi összefoglalás az Adatkezelő minden adatkezelését tartalmazza, kivéve azokat, amelyek kizárólag az Adatkezelő Munkatársaira vonatkoznak.

 

Egyszeri információkérés- és adás adatkezelésének összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy  jogos érdek vagy létfontosságú érdek Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér/kap Lásd alább cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy

jogszabályban meghatározott határidőben, vagy

elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Ajánlatkéréssel és ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett Lásd alább érvényességi időtartamban, vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig, vagy jogos érdek alapján történő adatkezelés esetén annak megszűnéséig elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően elektronikusan, manuálisan történik Érintettek

 

Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
célja a szolgáltatást megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás megállapodás, kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől (esetleg Partnerétől az Adatkezelő közvetítésével) személyes adatainak megadásával szolgáltatást, terméket rendel Lásd alább. Elévüléséig Elektronikusan és/vagy papír alapon, feldolgozás manuálisan történik Érintettek

 

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
Adatkezelő marketingje Önkéntes hozzájárulás Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik Lásd alább. Érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig Elektronikusan manuálisan történik Érintettek

 

Weboldalra történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a  szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig elektronikusan, betáplálás manuálisan, nyilvántartási rendszerbe történő rögzítés automatikusan érintettek

 

Weboldalra történő bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott adatainak – szükség szerinti –  módosítása, valamint kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép Lásd alább érintett kérésére törlésig, jogos érdek megszűnéséig elektronikusan, automatizáltan, titkos csatornán keresztül érintettek

Kiadás száma: V4

Sikeresen kosárba helyezte a terméket!